Danh mục đánh giá dành cho thẩm định viên

Danh mục đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê dành cho thẩm định viên được mô tả trong Hình 5.3 dưới đây. Hình này thể hiện các bước và hành động mà mỗi thẩm định viên trong Hội đồng xét duyệt Nhà nước theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN cần thực hiện.

Hình 5.3. Danh mục đánh giá dành cho thẩm định viên

Scroll to Top
Send this to a friend