Tiếp cận đánh giá

Như đã đề cập trên, có 5 loại hình tổ chức được đề xuất để hình thành cơ quan chứng nhận Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN. Mỗi loại tổ chức sẽ đánh giá các tiêu chí thuộc chuyên môn của họ để đảm bảo tính nhất quán và uy tín. Cách tiếp cận được thể hiện dưới dạng đồ thị trong Hình 8.1 dưới đây.

Scroll to Top
Send this to a friend