Phương pháp đánh giá

Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN nhằm mục đích tạo ra những Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê chất lượng cao hơn để thu hút những khách du lịch sành điệu. Đổi lại, các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được chứng nhận có thể tính phí cao hơn tương xứng với việc cung cấp trải nghiệm du lịch chất lượng cao hơn. Hướng tới mục tiêu này, cả Tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đều được đánh giá riêng vì mỗi Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN sẽ đạt mức điểm riêng. Các thẩm định viên sẽ đánh giá tất cả những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trong làng và cả hai đối tượng này đều phải được trên mức điểm đạt yêu cầu để được chứng nhận là Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN.

Để đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm vượt mức điểm đạt (56,25%) để đủ điều kiện đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN (AHS).
  2. Những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm vượt mức điểm đạt (18,75%) để đủ điều kiện đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN (AHS).
  3. Tối thiểu năm (5) người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải được điểm cao hơn điểm đạt cho Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để đủ điều kiện đạt AHS.
  4. Cả tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và ít nhất 5 người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đủ điều kiện để Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được chứng nhận là Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tiêu chuẩn ASEAN. Nếu tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc dưới 5 người cung cấp dịch vụ Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không đạt kết quả đánh giá (điểm của họ dưới 75%), thì Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê sẽ tự động không đạt.
Scroll to Top
Send this to a friend