Thành phần của Cơ quan du lịch quốc gia (NTO)

Thành phần

NTO bổ nhiệm ủy ban, trong đó bao gồm một chủ tịch và các đại diện được bổ nhiệmcủa Cơ quan du lịch quốc gia từ mỗi quốc gia với tư cách là thành viên ủy ban và thư ký.

Scroll to Top
Send this to a friend