Địa vị của cơ quan thẩm định

Cơ quan Thẩm định là pháp nhân hoặc một bộ phận pháp nhân, có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động thẩm định của cơ quan kiểm tra và phải được đăng ký với NTO.

Lưu ý: Cơ quan Thẩm định của chính phủ được coi là một thực thể pháp lý trên cơ sở địa vị chính phủ của nó.

Scroll to Top
Send this to a friend