Quyền hạn của Cơ quan du lịch quốc gia (NTO)

Quyền hạn

1) Rà soát ban đầu báo cáo thẩm định để xác nhận, hủy bỏ chứng nhận, quyết định đình chỉ và rút giấy chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN để đề xuất với QTWG đưa ra quyết định;
2) Xem xét và rà soát quy trình đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và quy định đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN;
3) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của QTWG.

Scroll to Top
Send this to a friend