Phiên họp của Cơ quan du lịch quốc gia (NTO)

Phiên họp sẽ được tổ chức ít nhất mỗi 6 tháng và có thể có các phiên họp bổ sung trong trường hợp cần thiết.

1) Đại biểu
Đại biểu của cuộc họp NTO sẽ bao gồm không ít hơn một nửa số thành viên của họ.
2) Giấy mời họp
Việc mời họp phải được soạn thành văn bản và thông báo cho các thành viên ủy ban về thời gian và địa điểm ít nhất 7 ngày trước cuộc họp, trừ trường hợp khẩn cấp.
3) Ký kết thỏa thuận xung đột lợi ích
Ủy ban NTO sẽ ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích. Các hình thức thỏa thuận bảo mật và xung đột lợi ích được trình bày trong Phụ lục A và B tương ứng.
4) Nghị quyết
Nghị quyết sẽ đến từ đa số phiếu bầu. Mỗi thành viên ủy ban có một phiếu bầu. Trong trường hợp phiếu bầu bằng nhau, chủ tọa sẽ bỏ phiếu bầu quyết định.
5) Biên bản họp
Trong cuộc họp, biên bản họp sẽ được ghi lại. Nếu có bất đồng quan điểm thì phải ghi lại lý do trong biên bản họp.
6) Bảo mật và xung đột lợi ích
Ủy ban NTO sẽ ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích. Các hình thức thỏa thuận bảo mật và xung đột lợi ích được trình bày trong Phụ lục A và B tương ứng.

Scroll to Top
Send this to a friend