Điều kiện của đơn vị nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận

Đơn vị nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận phải có các điều kiện sau:

1) Phải là một người hoặc một pháp nhân tham gia vào doanh nghiệp spa đã đăng ký tại nước sở tại;
2) Phải quản lý phù hợp với luật pháp quốc gia của mình;
3) Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, bao gồm các yêu cầu sửa đổi và bổ sung có thể có sau khi chứng nhận;
4) Không bị rút giấy chứng nhận của QTWG, ngoại trừ thời hạn trên 6 tháng.

Scroll to Top
Send this to a friend