Chứng nhận

– Cá nhân đề nghị cấp chứng nhận muốn nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận sẽ nộp hồ sơ cho NTO với các bằng chứng mới nhất và các tài liệu hỗ trợ theo yêu cầu trong mẫu đơn đăng ký tiêu chuẩn du lịch ASEAN.

– Sau khi nhận được đơn đề nghị cấp chứng nhận theo quy định, NTO sẽ thực hiện những điều sau:
1) Xem xét đơn của đơn vị nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ để kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của đơn.
2) Gửi đơn đăng ký của đơn vị nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ cho cơ quan kiểm tra mà bên nộp đơn lựa chọn để kiểm tra Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN.
Khi cơ quan Thẩm định nhận được đơn đề nghị cấp chứng nhận và các tài liệu cần thiết từ NTO thì phải thực hiện những điều sau:
1) Kiểm tra chứng nhận theo các bước quy định trong quy định thẩm định và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN trong vòng 60 ngày sau ngày nộp đơn. Trong trường hợp thẩm định không thể được tiến hành trong thời hạn quy định, cơ quan Thẩm định phải thông báo cho NTO về lý do và điều cần thiết bằng văn bản ngay lập tức. Khi cơ quan Thẩm định thẩm định cơ sở thì phải chuẩn bị báo cáo thẩm định.
2) Kết luận kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo để nộp cho NTO để bước đầu xem xét báo cáo thẩm định.
– Đơn vị nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận sẽ cho phép các cán bộ QTWG và / hoặc NTO quan sát thẩm định của Thẩm định viên tại cơ sở của mình.
– Khi QTWG phê chuẩn giấy chứng nhận, giấy chứng nhận và biển đồng sẽ được cấp từ ngày QTWG đồng ý phê duyệt. Giấy chứng nhận có giá trị trong ba năm và nó không thể được chuyển giao cho các đối tượng khác. Tổ chức được chứng nhận sẽ thanh toán cho chứng chỉ và biển đồng. Ví dụ về chứng chỉ và biển đồng được trình bày trong Phụ lục C.
– Tổ chức được chứng nhận có thể trưng bày biểu tượng chứng nhận của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN, phù hợp với định dạng và phương tiện hiển thị biểu tượng chứng nhận như được xác định trong Phụ lục D.
– Để chuyển đổi doanh nghiệp và di chuyển cơ sở, đơn vị được chứng nhận phải thông báo cho NTO hủy bỏ giấy chứng nhận bằng văn bản. Đơn vị được chứng nhận sẽ ngay lập tức trả lại chứng chỉ và biển đồng cho NTO. Trong trường hợp cần nộp đơn đề nghị cấp chứng nhận, đơn vị sẽ được áp dụng theo đơn đề nghị cấp chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN cho cơ sở mới để thẩm định và chứng nhận.

Scroll to Top
Send this to a friend