8. Giám sát và đánh giá tái chứng nhận

8.1. Cơ quan Thẩm định sẽ tiến hành giám sát thẩm định để theo dõi việc duy trì Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận ít nhất mỗi năm một lần kể từ ngày QTWG phê duyệt chứng nhận. Để giám sát, thẩm định phải được thực hiện với sự tôn trọng đối với Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận phù hợp với quy định về đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN. Và cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo giám sát và nộp cho NTO trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện giám sát thẩm định.
8.2. Việc đánh giá tái chứng nhận sẽ được tiến hành hai năm một lần trước khi giấy chứng nhận hết hạn. Việc thẩm định phải được thực hiện theo quy định để đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo thẩm định để chứng nhận lại và nộp cho NTO trong vòng 30 ngày kể từ ngày đánh giá tái chứng nhận được tiến hành.
8.3. QTWG và / hoặc NTO có quyền cho phép cơ quan Thẩm định tiến hành kiểm tra giám sát bổ sung hoặc thẩm định chứng nhận lại mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau đây:
1) Có nguyên nhân khiến nghi ngờ rằng hiệu suất giảm.
2) Khi các khiếu nại hoặc thông tin được phân tích cho thấy việc thực hiện của đơn vị được chứng nhận không tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN. QTWG và / hoặc NTO sẽ thông báo cho cơ quan Thẩm định kiểm tra đơn vị được chứng nhận thực hiện giám sát bổ sung hoặc kiểm tra để tái chứng nhận và cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo giám sát hoặc báo cáo thẩm định để chứng nhận lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày giám sát thẩm định hoặc thẩm định tái chứng nhận được tiến hành.
8.4. QTWG và / hoặc NTO bảo lưu quyền tiến hành đánh giá đối với trường hợp đặc biệt bằng cách thông báo trước cho đơn vị được chứng nhận trong thời gian ngắn trong các trường hợp cần thiết như sau:
1) Điều tra khiếu nại của tổ chức được chứng nhận.
2) Xem xét hoặc theo dõi các tác động từ bất kỳ thay đổi nào của đơn vị được chứng nhận trong các nội dung chính như thay đổi tư cách pháp lý, thay đổi giao dịch, tổ chức hoặc chủ sở hữu, tên và địa chỉ của cơ sở, loại spa được chứng nhận và các thay đổi quan trọng khác.
3) Theo dõi việc tạm ngưng chứng nhận QTWG và / hoặc NTO phải thông báo cho cơ quan Thẩm định kiểm tra đơn vị được chứng nhận để tiến hành đánh giá như là một trường hợp đặc biệt và cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo thẩm định cho trường hợp đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngày thực hiện thẩm định trường hợp đặc biệt.

Scroll to Top
Send this to a friend