Quy trình thẩm định chứng nhận Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN như thế nào?

Quy trình thẩm định bao gồm 4 bước như sau:

1) Bổ nhiệm các Thẩm định viên;

2) Đánh giá các tài liệu hỗ trợ của đơn đề nghị và thiết lập kế hoạch thẩm định;

3) Thẩm định dịch vụ và thực hiện theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN tại cơ sở;

4) Đánh giá kết quả thẩm định và chuẩn bị báo cáo thẩm định.

Quy trình chi tiết xem tại hình dưới đây:

Scroll to Top
Send this to a friend