Quy trình đăng ký của tổ chức CBT

Tổ chức CBT được Cơ quan Quản lý CBT trong nước chấp thuận đăng ký chính thức khi đạt ít nhất 50% yêu cầu tối thiểu và 40% yêu cầu trung bình đối với các chỉ số áp dụng trong mỗi nhóm tiêu chí (Hình 2). Việc đăng ký được hoàn thành thông qua hồ sơ tự đánh giá của Ban Quản lý CBT, với sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý CBT nếu có yêu cầu. Việc đánh giá thẩm định được thực hiện ở mức độ tổng thể với toàn bộ Tổ chức CBT, chứ không chỉ ở mỗi dịch vụ cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, nếu có nhiều dịch vụ liên quan (ví dụ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, dịch vụ hướng dẫn), mỗi dịch vụ phải đáp ứng được 50% các yêu cầu trước khi đăng ký. Các tổ chức CBT có thể tiến tới bước đề nghị chấp thuận đăng ký hoặc cấp chứng nhận nếu thực trạng đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu.

Scroll to Top
Send this to a friend