Quy trình Đăng ký, Chấp thuận và Chứng nhận CBT

Việc áp dụng Tiêu chuẩn CBT ASEAN cho các tổ chức CBT cụ thể liên quan đến việc đăng ký và được chấp thuận bởi một Cơ quan Quản lý CBT trong nước và cấp Chứng nhận, dưới danh hiệu của ASEAN, thông qua Tổ chức Du lịch Quốc gia (Hình 1). Mỗi quy trình nhằm khuyến khích nghiên cứu và cải thiện hiện trạng. Mỗi yếu tố của quy trình liên quan đến việc đánh giá hiện trạng các chỉ số của tiêu chí; mà kết quả của nó thể hiện tổ chức CBT phù hợp với các tiêu chuẩn CBT ASEAN. Dù cho tự đánh giá hay thông qua một thẩm định viên độc lập. Một yếu tố quan trọng của quy trình này là Thành viên của Cộng đồng (và những người khác) phải phù hợp với các Quy tắc ứng xử. Các Quy tắc này chỉ ra những hành vi các cá nhân cần áp dụng để đáp ứng những lý tưởng của CBT và đóng góp vào hiện trạng tổng thể của tổ chức CBT.

Scroll to Top
Send this to a friend