Bảng đánh giá tổng hợp hiện trạng theo Tiêu chuẩn CBT

Để đánh giá chất lượng và hiện trạng của các Tổ chức CBT, Tiêu chuẩn CBT ASEAN thể hiện thành bản Danh mục đánh giá (Checklist). Danh mục đánh giá được chia thành tám nhóm tiêu chí, 23 tiêu chí cụ thể và 182 chỉ số yêu cầu. Tám mươi chín chỉ số là yêu cầu tối thiểu, 52 là yêu cầu trung bình và 30 là yêu cầu hiện trạng cao (Bảng 1). Chúng được sử dụng trong quy trình cấp chứng nhận ASEAN. Tổ chức CBT hy vọng sẽ tìm cách thực hiện được toàn bộ các yêu cầu sau một thời gian.

Scroll to Top
Send this to a friend