Khái niệm Danh mục đánh giá CBT

Mục tiêu và Hướng dẫn sử dụng bảng Danh mục đánh giá

Bảng danh mục đánh giá Tiêu chuẩn du lịch Cộng đồng ASEAN (CBT) dựa trên tiêu chuẩn CBT ASEAN. Mục tiêu của Danh mục đánh giá này là để cho phép đánh giá hoạt động và thành tựu của tổ chức CBT trong khu vực ASEAN. Đánh giá dựa trên mức độ mà một tổ chức CBT đáp ứng các yêu cầu chất lượng quy định trong Tiêu chuẩn CBT ASEAN.

Bảng Danh mục đánh giá đã được phát triển là một công cụ thiết thực cho các Ban quản lý CBT, các cộng đồng và các thẩm định viên để đánh giá hiện trạng của một tổ chức CBT và để xác định khả năng đơn vị đó đạt yêu cầu là một tổ chức CBT ASEAN. Do là một công cụ để chứng nhận, Danh mục đánh giá có thể được các Ban quản lý CBT và những người cung cấp sản phẩm sử dụng thành một bản tự kiểm tra quản lý để đánh giá nhanh các dịch vụ du lịch hiện có của họ và có những hành động cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động CBT của đơn vị.

Phạm vi của Danh mục đánh giá CBT ASEAN

Bộ tiêu chuẩn CBT và Danh mục đánh giá đưa ra các tiêu chí bao trùm đối với công tác phối hợp quản lý các sản phẩm du lịch do cộng đồng cung cấp dưới hình thức một tổ chức Ban quản lý CBT. Các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể đã được ASEAN thông qua liên quan tới tổ chức CBT (ví dụ như tiêu chuẩn Homestay ASEAN) trở thành bộ phận cấu thành nên Tiêu chuẩn CBT.

Mục đích của tiêu chuẩn không phải là để loại trừ các cộng đồng nằm ngoài tổ chức du lịch cộng đồng ASEAN được công nhận, mà là nhằm hướng dẫn các cộng đồng về chất lượng dịch vụ cần thiết để đảm bảo khách du lịch có thể được hưởng chất lượng và dịch vụ ở mức độ mà họ kỳ vọng thống nhất trong khối ASEAN.

Quy tắc ứng xử

Trong Tiêu chuẩn có 05 bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho các thành viên của CBT, hướng dẫn viên, các tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, điều hành du lịch thân thiện của CBT (Phụ lục 1-5).

Các định nghĩa sử dụng trong Danh mục đánh giá

Nhóm Tiêu chí (xem dưới đây) và tiêu chí cụ thể là những tình huống hoặc những kết quả mong muốn cho một tổ chức CBT. Tập hợp mỗi nhóm tiêu chí hoặc tiêu chí cụ thể được xác định bằng cách đánh giá các chỉ số yêu cầu (xem dưới đây). Việc đánh giá các chỉ số yêu cầu căn cứ vào nhận xét các mức độ đạt được.

Yêu cầu ban đầu bắt buộc để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn CBT ASEAN:

Một tổ chức CBT trong khu vực ASEAN muốn được thẩm định và chứng nhận cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có Ban quản lý CBT thông qua qua bầu chọn, có thể đại diện lợi ích cộng đồng bên ngoài cộng đồng và phối hợp các hoạt động CBT trong cộng đồng; và
  • Các thành viên Ban quản lý CBT không có tiền án hay trong giai đoạn thi hành án; và
  • Tổ chức CBT bao gồm các thành viên của CBT hoặc thành viên tiểu ban quản lý chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm và dịch vụ du lịch cụ thể; và
  • Ban quản lý CBT đã hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn (sử dụng bản danh mục đánh giá); và
  • Tổ chức CBT được cơ quan quản lý du lịch quốc gia của nước sở tại đăng ký đề cử, dựa trên hồ sơ tự đánh giá; và
  • Tổ chức CBT đã được đăng ký hoặc đã hoạt động ít nhất một năm; và
  • Tổ chức CBT đã được Chính quyền, cơ quan Quản lý CBT xác nhận đánh giá.
Scroll to Top
Send this to a friend