Chấm điểm hiện trạng

Thống kê tóm tắt (đếm) được sử dụng để ghi lại điểm số về hiện trạng tổng thể của các tổ chức CBT. Mức đánh giá chỉ số hiện trạng được tổng kết cho từng nhóm tiêu chí và từng tiêu chí cụ thể, được trình bày trong bản tổng hợp danh mục các yêu cầu tối thiểu, yêu cầu trung bình và yêu cầu cao. Những bảng này hình thành cơ sở cho tiến trình cấp chứng nhận.

Đăng ký

Tổ chức CBT đáp ứng hoàn toàn 50% yêu cầu tối thiểu và 40% yêu cầu trung bình có liên quan với các chỉ số trong từng tiêu chí.

Chấp thuận                        

Tổ chức CBT đáp ứng hoàn toàn 60% yêu cầu tối thiểu và 50% yêu cầu trung bình có liên quan với các chỉ số trong từng tiêu chí.

Cấp chứng nhận

Tổ chức CBT đáp ứng hoàn toàn 70% yêu cầu tối thiểu và 60% yêu cầu trung bình có liên quan với các chỉ số trong từng tiêu chí.

Scroll to Top
Send this to a friend