Công nhận Kết quả

Mỗi bước của quy trình của một tổ chức CBT được xác định bằng một chứng nhận và cuối cùng là chứng nhận cùng biển hiệu. Chứng nhận được làm bằng giấy cứng khổ A4 (297mm x 210mm), biển hiệu chứng nhận được in khắc trên khổ A5 (210mm x 149mm) bằng thép không gỉ.

Scroll to Top
Send this to a friend