Tiêu chí hiện trạng và các chỉ số yêu cầu đối với CBT

Nhóm Tiêu chí 1: Quyền sở hữu và quản lý cộng đồng

Tổ chức du lịch cộng đồng sẽ được quản lý bởi các cộng đồng để cải thiện sinh kế của cộng đồng.

Tiêu chí cụ thể 1.1 Quản trị hiệu quả và minh bạch

Scroll to Top
Send this to a friend