Quy trình cấp Chứng nhận CBT ASEAN

Tổ chức CBT được Cơ quan du lịch Chính phủ chứng nhận căn cứ đề nghị của cơ quan Quản lý CBT trong nước và bản thẩm định đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn CBT ASEAN đối với tất cả các dịch vụ mà tổ chức CBT được chấp thuận đã cung cấp (Hình 4). Một thẩm định viên độc lập và một đại diện Cơ quan Quản lý CBT sẽ thực hiện thẩm định cùng Ban Quản lý CBT và báo cáo trực tiếp cho Cơ quan Quản lý CBT kèm theo ý kiến đề xuất của họ. Báo cáo thẩm định cũng được cung cấp cho Ban Quản lý CBT. Việc gửi đề xuất cấp Chứng nhận tới Cơ quan du lịch quốc gia sẽ được thực hiện khi đạt hoàn toàn 70% yêu cầu tối thiểu và 60% yêu cầu trung bình đối với các chỉ số áp dụng trong mỗi nhóm tiêu chí. Kỳ vọng mong muốn là các hoạt động hướng tới đáp ứng được những yêu cầu cao nhất. Việc đánh giá thẩm định được áp dụng ở mức độ tổng thể với toàn bộ Tổ chức CBT, chứ không chỉ ở mỗi dịch vụ cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, nếu có các dịch vụ liên quan theo cấp số nhân (ví dụ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, dịch vụ hướng dẫn), 70% trong số đó phải đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu tối thiểu và 60% yêu cầu trung bình.

Thẩm định viên độc lập có thể là người đại diện ngành du lịch, một học giả, một thành viên Ban quản lý CBT từ một tổ chức CBT hiện có đã được chứng nhận, hoặc bất kỳ người nào được Cơ quan du lịch Chính phủ công nhận có đủ kinh nghiệm để cung cấp tư vấn và kiến nghị khách quan.

Scroll to Top
Send this to a friend