Quy trình chấp thuận cho tổ chức CBT

Tổ chức CBT được Cơ quan Quản lý CBT trong nước chấp thuận để tiến tới cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn CBT ASEAN khi tổ chức CBT đạt hoàn toàn 60% yêu cầu tối thiểu và 50% yêu cầu trung bình đối với các chỉ số áp dụng trong mỗi nhóm tiêu chí (Hình3). Việc chấp thuận được hoàn thành thông qua hồ sơ tự đánh giá của Ban Quản lý CBT, với sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý CBT nếu có yêu cầu. Việc đánh giá thẩm định được áp dụng ở mức độ tổng thể với toàn bộ Tổ chức CBT, chứ không chỉ ở mỗi dịch vụ cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, nếu có nhiều dịch vụ liên quan (ví dụ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, dịch vụ hướng dẫn), phải đáp ứng được hoàn toàn 60% yêu cầu tối thiểu và 50% yêu cầu trung bình. Các tổ chức CBT có thể tiến tới bước đề nghị chấp thuận cấp chứng nhận nếu thực trạng đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu.

Scroll to Top
Send this to a friend