Phụ lục 1 – Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các thành viên

Cam kết của tôi đối với việc liên tục học hỏi và giao tiếp hiệu quả

 1. Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức và chuyên môn của mình trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ khách tại CBT mà tôi tham gia. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức của tôi về: (1) các kỹ thuật quản lý nhóm/khách, (2) các kỹ năng giao tiếp (bao gồm cả nhận thức/giao tiếp khi giao lưu văn hóa, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ), và (3) sơ cứu ban đầu và an toàn. (Bắt buộc),
 3. Tôi sẽ tích cực tìm kiếm để nâng cao kiến thức của tôi về môi trường và văn hóa địa phương, bao gồm lịch sử, truyền thống văn hóa, địa lý, hệ thực vật và động vật, các di tích văn hóa/di sản, và các nguyên tắc du lịch bền vững. (Bắt buộc)
 4. Tôi đảm bảo khi được yêu cầu sẽ đưa ra các thông tin môi trường và văn hóa hiện tại, có liên quan trong quá trình tương tác với khách.(Bắt buộc)

Cam kết của tôi về đạo đức hành nghề

 1. Tôi sẽ thân thiện, lịch sự và trung thực khi làm việc với các cộng đồng và du khách. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ thể hiện niềm tự hào khi giới thiệu về cộng đồng của mình và thực hiện vai trò mẫu cho các thành viên khác trong cộng đồng.(Bắt buộc)
 3. Tôi sẽ không tha thứ cho du lịch tình dục, buôn bán ma túy, lao động trẻ em hoặc buôn người, và tôi sẽ ủng hộ nguyên tắc bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.(Bắt buộc)
 4. Tôi sẽ tôn trọng các quyền của tất cả các thành viên khác của CBT để chia sẻ một cách bình đẳng cơ hội cho họ tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về bảo vệ di sản thiên nhiên và văn hó

 1. Tôi sẽ tôn trọng và góp phần vào việc xúc tiến và gìn giữ/bảo tồn văn hóa địa phương và môi trường tự nhiên. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ đảm bảo khách có thể quan sát thấy được các Tiêu chuẩn CBT vào mọi thời điểm khi tương tác với văn hóa, môi trường tự nhiên và cư dân cộng đồng, quan tâm để tránh hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực. (Bắt buộc)
 3. Tôi sẽ tích cực tạo điều kiện cho khách du lịch nâng cao hiểu biết và cơ hội giao lưu văn hóa để đóng góp cho các hoạt động địa phương cùng với các thành viên của cộng đồng sở tại. (Bắt buộc)
 4. Tôi sẽ thực hiện quản lý chất thải trong thực tế tốt nhất bằng cách thu thập rác vụn và áp dụng các nguyên tắc phòng tránh, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế. (Bắt buộc)
 5. Tôi sẽ đảm bảo tất cả các quy tắc, quy định và pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ thiên nhiên/động vật hoang dã hoặc quy tắc ứng xử có liên quan được tuân thủ. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về chăm sóc khách và đảm bảo an toà

 1. Tôi sẽ tôn trọng tất cả các chính sách và quy tắc ứng xử của CBT đã được phê duyệt liên quan đến an toàn và an ninh của du khách. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ biết bộ dụng cụ cấp cứu gần nhất ở đâu vào mọi thời điểm có tương tác với khách tham quan. (Bắt buộc)
 3. Nếu yêu cầu, tôi sẽ mặc đồng phục hoặc mang theo căn cước công dân khi tương tác với khách tham quan. (Bắt buộc)
 4. Tôi sẽ chuẩn bị để giao tiếp hiệu quả với bên thứ ba có trách nhiệm trong các trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn. (Bắt buộc)

Cam kết của tôi về cung cấp dịch vụ chất lượng và liên tục cải tiến

 1. Tôi sẽ cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp bằng cách bản thân luôn đúng giờ, có tổ chức và chuẩn bị trước tất cả các hoạt động sẽ tham gia. (Bắt buộc)
 2. Tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những gì bất hợp pháp. (Bắt buộc)
 3. Tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc các chất gây nghiện vào trước và/hoặc trong khi hoạt động (trừ khi và nếu phù hợp với văn hóa). (Bắt buộc)
 4. Tôi sẽ chủ động tìm thông tin phản hồi về trải nghiệm hài lòng của khách và hoạt động mà tôi có tham gia. (Bắt buộc)
 5. Tôi cam kết sẽ thực thi Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với các thành viên này và có thể giải thích ý nghĩa của từng yêu cầu trong đó. (Bắt buộc)

Scroll to Top
Send this to a friend