10.4. Tiêu chuẩn để đảm bảo sự sáng tạo và những sáng tạo mới

  • Các kế hoạch khuyến khích các sáng kiến và sáng tạo mới tồn tại trong cộng đồng.
  • Tổ chức các cuộc thi và giải thưởng cho sự sáng tạo và ý tưởng mới trong cộng đồng
Scroll to Top
Send this to a friend