Phạm vi tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN (CBT ASEAN)

Bộ tiêu chuẩn CBT ASEAN đưa ra các nhóm tiêu chí bao trùm đối với công tác phối hợp quản lý các sản phẩm du lịch do cộng đồng cung cấp dưới hình thức một tổ chức Ban quản lý CBT. Các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể đã được ASEAN thông qua liên quan tới CBT (ví dụ như tiêu chuẩn Homestay ASEAN) trở thành bộ phận cấu thành nên Tiêu chuẩn CBT ASEAN.

Mục đích của tiêu chuẩn không phải là để loại trừ các cộng đồng nằm ngoài tổ chức du lịch cộng đồng ASEAN được công nhận, mà là nhằm hướng dẫn các cộng đồng về chất lượng dịch vụ cần thiết để đảm bảo khách du lịch có thể được hưởng chất lượng và dịch vụ ở mức độ mà họ kỳ vọng thống nhất trong khối ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend