Quy tắc ứng xử

Trong Tiêu chuẩn có 05 bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho các thành viên của CBT, hướng dẫn viên, các tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, điều hành du lịch thân thiện của CBT (Phụ lục 1-5).

Scroll to Top
Send this to a friend