Phạm vi của Cơ quan Chứng nhận và Quy trình thẩm định Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN

Nghiên cứu này bao gồm phạm vi sau đây;

  • Xây dựng quy trình thẩm định đối với Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN.
  • Thiết lập cấu trúc và vai trò của Cơ quan Chứng nhận chịu trách nhiệm thực hiện theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN.
  • Xây dựng bộ tài liệu Hướng dẫn đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để thẩm định viên tham khảo và chuẩn thủ tục thực hiện khi đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
Scroll to Top
Send this to a friend