Cơ quan Chứng nhận và Quy trình Thẩm định Tiêu chuẩn Nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN

Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN (AHS) nằm trong Định hướng Chiến lược của Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP) 2011 – 2015 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và nguồn nhân lực trong khu vực. Mục đích của Cơ quan Chứng nhận và Quy trình Thẩm định Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN là xây dựng thủ tục đánh giá tiêu chuẩn cũng như xác định các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thực hiện Danh mục đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê AHS của ASEAN.

Chủ yếu tài liệu này Hướng dẫn đánh giá theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN để các thẩm định viên được chỉ định sử dụng khi thực hiện đánh giá các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê muốn được nâng hạng và chứng nhận là Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Tiêu chuẩn ASEAN.

Các nhóm tiêu chí chính, tiêu chí cụ thể và yêu cầu trong danh mục đánh giá này dựa trên Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN đã được các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) phê duyệt. AHS sẽ được tất cả các Quốc gia Thành viên thông qua theo khuyến nghị trong ATSP để tạo ra những trải nghiệm nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê chất lượng cao với cách thể hiện sinh động, giải trí, giáo dục, an toàn và đáng nhớ.

Việc xây dựng Quy trình thẩm định Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và Cơ quan Chứng nhận là cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Báo cáo này mô tả toàn diện quá trình thẩm định, các bên chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cũng như những lợi ích có thể mang tới cho chủ nhà khi được chứng nhận thành công là Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tiêu chuẩn ASEAN. Hướng tới mục tiêu này, báo cáo nhằm trang bị cho các thẩm định viên kiến thức và kỹ năng để đưa ra những đánh giá chính xác về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cũng như thực hiện và quản lý có hệ thống theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend