7. Đánh giá

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí và yêu cầu đã định trước. Đối với mỗi yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, đánh dấu tích vào cột ‘Có’, nếu không đáp ứng đánh dấu tích vào cột ‘Không’. Đối với những nội dung không liên quan đến nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đang thẩm định, đánh dấu tích vào cột ‘NA’ (không áp dụng) (xem Hộp 1).

Mỗi tiêu chí có một tỷ trọng tùy theo mức độ ưu tiên (Bảng 7.2). Toàn bộ quá trình đánh giá và tính điểm được trình bày trong Bảng 7.3 và các yêu cầu đối với Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN được trình bày trong phần 7.3..

Scroll to Top
Send this to a friend