6. Tiêu chí đánh giá

Để đo lường chất lượng và thực trạng hoạt động của các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN sử dụng 9 nhóm tiêu chí và 27 tiêu chí cụ thể gồm 91 yêu cầu. Các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể như sau:

Bảng 6.1. 9 nhóm tiêu chí và 27 tiêu chí cụ thể

Scroll to Top
Send this to a friend