5. Yêu cầu ban đầu bắt buộc

Để một nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trong khu vực ASEAN đủ điều kiện đánh giá, người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  1. Làng phải có tối thiểu 5 người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đã đăng ký.
  2. Người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không có tiền án tiền sự
  3. Người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải có sức khỏe tổng quát tốt

Trong trường hợp người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không đáp ứng các yêu cầu nêu trên, sẽ bị loại ngay lập tức khỏi danh sách đăng ký Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend