4. Điều khoản và Định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa được áp dụng trong Danh mục đánh giá như sau:

4.1.         Danh mục đánh giá

Một danh sách các mục yêu cầu hoặc điểm số cần xem xét cân nhắc trong quá trình đánh giá.

4.2.         Tiêu chí

Tập hợp các lĩnh vực / yêu cầu chất lượng làm cơ sở để đánh giá và đưa ra quyết định.

4.3.         Người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Gia đình dân địa phương sử dụng nhà của họ là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

4.4.         Phương pháp đánh giá

Phương pháp sử dụng để đo lường tiêu chí trong danh mục thẩm định nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

4.5.         Khoảng điểm

Áp dữ liệu theo các loại, không theo thứ tự hoặc cấu trúc nào.

4.6.         Thang điểm

Hệ thống đo lường sử dụng để cho điểm các phần trong từng phạm vi nhất định.

4.7.         Tỷ trọng

Thước đo sử dụng để xác định mức độ quan trọng hoặc mức độ ưu tiên của từng tiêu chí.

Scroll to Top
Send this to a friend