Nhóm Tiêu chí 5: Chất lượng tour du lịch và dịch vụ hướng dẫn

Một tour du lịch dựa vào cộng đồng là một hoạt động của các thành viên cộng đồng tổ chức cho du khách đến xem và tìm hiểu về cộng đồng, văn hóa và môi trường địa phương.

Hướng dẫn viên địa phương là các thành viên cộng đồng sống ở cộng đồng và được công nhận là một người tin cậy, xứng đáng đại diện và giao tiếp vì lợi ích cộng đồng. Họ phải có kiến thức tốt, có kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ tốt, phải ưu tiên cho những người có trình độ tối thiểu theo quy định của quốc gia.

Tiêu chí cụ thể 5.1: Đảm bảo chất lượng và chuyên môn của hướng dẫn viên địa phương

Tiêu chí cụ thể 5.2: Có sự tương tác giữa khách và cộng đồng địa phương

Scroll to Top
Send this to a friend