Nhóm Tiêu chí 4: Khuyến khích sự tương tác giữa khách và cộng đồng địa phương

Sự thành công của các tổ chức du lịch dựa vào cộng đồng phụ thuộc vào sự hài lòng của khách với những trải nghiệm và dòng lợi ích mang lại cho cộng đồngchủ nhà dẫn đến kết quả là họ cũng được hài lòng.

Tiêu chí cụ thể 4.1: Có sự tương tác giữa khách và cộng đồng địa phương

Tiêu chí cụ thể 4.2: sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững

Scroll to Top
Send this to a friend