Hướng dẫn Đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Hướng dẫn Đánh giá này chuyển các tiêu chí trong Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN thành một thủ tục vận hành tiêu chuẩn thân thiện với người sử dụng. Hướng dẫn Đánh giá này mô tả quy trình mà thẩm định viên sẽ phải trải qua khi đánh giá Tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc Người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Các thẩm định viên sẽ được yêu cầu sử dụng một số phương pháp đánh giá, đó là:

  1. IV – phỏng vấn
  2. DR – nghiên cứu tài liệu
  3. SI – kiểm tra tại chỗ

Bảng 14.1 trình bày các tiêu chí đánh giá lần lượt theo người được hỏi, tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và người cung cấp Nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê. Thẩm định viên sẽ được yêu cầu sao chụp các tài liệu hoặc chụp ảnh một số yếu tố của Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để làm bằng chứng đánh giá (tham khảo Bảng 14.2 để biết danh sách các tài liệu và Bảng

14.3 để biết danh sách các bức ảnh cần thiết trong quá trình đánh giá). Tất cả các bản sao và ảnh chụp phải được đính kèm với báo cáo thẩm định.

  1. IV – phỏng vấn
  2. DR – nghiên cứu tài liệu
  3. SI – kiểm tra tại chỗ

Bảng 14.1 trình bày các tiêu chí đánh giá lần lượt theo người được hỏi, tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và người cung cấp Nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê. Thẩm định viên sẽ được yêu cầu sao chụp các tài liệu hoặc chụp ảnh một số yếu tố của Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê để làm bằng chứng đánh giá (tham khảo Bảng 14.2 để biết danh sách các tài liệu và Bảng

14.3 để biết danh sách các bức ảnh cần thiết trong quá trình đánh giá). Tất cả các bản sao và ảnh chụp phải được đính kèm với báo cáo thẩm định.

Một số yêu cầu có thể gồm các yếu tố không tồn tại hoặc không có sẵn ở quốc gia hoặc khu vực sở tại. Các yêu cầu này đã được đánh dấu NA (Không áp dụng) trong Bảng đánh giá. Thẩm định viên sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng chứng minh rằng một Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cụ thể không thể đáp ứng các yêu cầu liên quan nếu đã đánh dấu NA trong Bảng.

Scroll to Top
Send this to a friend