Yêu cầu ban đầu bắt buộc

Trường hợp Tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê không thể đáp ứng các yêu cầu trên, sẽ bị loại ngay lập tức khỏi danh sách đăng ký Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Nếu Tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê vượt qua bước đánh giá này, Hội đồng xét duyệt nhà nước theo Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN mới tiếp tục tiến hành đánh giá.

Có thể tham khảo mẫu đơn, mẫu giấy khám sức khỏe và mẫu lý lịch tư pháp tại phần phụ lục. Những người cung cấp nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có thể nộp giấy khám sức khỏe được xác nhận hoặc bản Lý lịch tư pháp theo mẫu được cung cấp trong phụ lục hoặc theo mẫu cụ thể do cơ quan y tế và công an sở tại phát hành.

Scroll to Top
Send this to a friend