Bảng đánh giá

Hai mẫu đánh giá được sử dụng trong cuộc thẩm định, đó là mẫu đánh giá người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và mẫu đánh giá tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Thẩm định viên cần điền vào một Bảng đánh giá tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và một số mẫu đánh giá khác nhau cho những người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (tùy thuộc số lượng nhà cung cấp). Ví dụ về cách điền vào các bảng đánh giá được trình bày trong Hình 13.1, còn các hướng dẫn thẩm định viên tiến hành đánh giá có thể tham khảo trong chương 14, Hướng dẫn Đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Scroll to Top
Send this to a friend