Bắc Giang: Đầu tư 61,4 tỷ đồng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Bắc Giang có kế hoạch đầu tư 61,4 triệu đồng cho dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Dự án sẽ được thực hiện 15 nội dung, với tổng số vốn dự kiến 61.390 triệu đồng từ ngân sách trung ương. Các nội dung sẽ được triển khai trong giai đoạn này bao gồm hỗ trợ hỗ trợ cho công tác đầu tư phát triển trên 34,5 tỷ đồng cho các nội dung: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN; Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu của các DTTS; Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch; Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS. Nguồn vốn sự nghiệp gần 28,9 tỷ đồng sẽ được triển khai cho các nội dung: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS; Tổ chức bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể (mỗi lễ hội; mô hình văn hóa truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận; Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt văn hóa dân gian; Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống vùng đồng bào DTTS&MN; Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào DTTS cấp phát cho cộng đồng các DTTS; Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS. Tổ chức hoạt động thị đấu thể thao truyền thống các DTTS; Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho mỗi xã vùng đồng bào DTTS&MN; Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá tại các thôn vùng đồng bào DTTS.

Ảnh: Mai Thanh

Việc triển khai dự án 06 trong chương trình mục tiêu quốc gia sẽ góp phần gìn giữ bảo tồn vốn văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào, là nguồn lực để khai thác phát triển du lịch tại địa phương./.

Hà Yến

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang – mybacgiang.vn – Đăng ngày 16/12/2022

Scroll to Top
Send this to a friend