9. Tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh

9.1   Tiêu chuẩn về các biện pháp an toàn và vệ sinh trong cộng đồng

  • Thành lập một nhóm thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh.
  • Xác định nhóm mục tiêu để thúc đẩy và đánh giá việc thúc đẩy các biện pháp an toàn và vệ sinh và giám sát việc thực hiện.
  • Chuẩn bị các tờ rơi và thông báo về các biện pháp của các tổ chức có thẩm quyền.
Scroll to Top
Send this to a friend