9.2. Tiêu chuẩn để thực hiện hiệu quả cơ chế quản lý rủi ro

  • Thành lập một nhóm để cung cấp phản ứng kịp thời và hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.
  • Có cơ chế quản lý rủi ro cho cộng đồng.
  • Nhiệm vụ và vai trò của các thành viên trong nhóm quản lý rủi ro được xác định rõ ràng.
Scroll to Top
Send this to a friend