10. Các tiêu chuẩn thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và sử dụng công nghệ trong cộng đồng

10.1. Tiêu chuẩn khuyến khích thực hiện các sáng kiến

  1. Thành lập một nhóm làm việc để trình bày việc thực hiện các ý tưởng mới cho các thành viên cộng đồng.
  2. Khuyến khích và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các ý tưởng

mới.

Scroll to Top
Send this to a friend