10.2. Tiêu chuẩn để có kiến thức tốt hơn và áp dụng công nghệ

  • Cung cấp đào tạo về sử dụng hệ thống số và công nghệ cho các thành viên cộng đồng.
  • Khuyến khích sử dụng và cập nhật công nghệ của ban quản lý vận hành cộng đồng.
  • Đánh giá và giám sát việc sử dụng công nghệ trong cộng đồng nhằm cải thiện quản lý vận hành kỹ thuật số.
Scroll to Top
Send this to a friend