9. Đình chỉ và rút giấy chứng nhận

9.1. Đình chỉ chứng nhận
Trong trường hợp đơn vị được chứng nhận không tuân thủ quy trình đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc quy định về đánh giá và chứng nhận trong Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN và / hoặc không thực hiện theo Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận và không sửa các lỗi không phù hợp và / hoặc không tuân thủ các quy định trong khoảng thời gian quy định, cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo đề xuất NTO bước đầu xem xét việc đình chỉ chứng nhận và thông báo cho đơn vị được chứng nhận để có hành động ngăn ngừa. Đơn vị được chứng nhận phải thực hiện hành động khắc phục và ngăn ngừa một cách hiệu quả và sẽ được kiểm tra để theo dõi bởi cơ quan Thẩm định trong vòng 180 ngày. Nếu hành động khắc phục không được thực hiện trong vòng 180 ngày, chứng nhận sẽ bị rút lại.
9.2. Rút giấy chứng nhận trong trường hợp đơn vị được chứng nhận thuộc một hay các trường hợp sau đây:
1) Không tuân thủ các quy định mà QTWG và / hoặc NTO xác định và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chứng nhận;
2) Không phù hợp với bản chất của Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận;
3) Không tuân thủ Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận sau khi chứng nhận bị đình chỉ hai lần trong vòng 180 ngày; và
4) Có khiếu nại rằng NTO đã xem xét đơn vị có thể ảnh hưởng xấu đến chứng nhận. Cơ quan Thẩm định phải chuẩn bị báo cáo và đề nghị NTO xem xét ban đầu về thông tin rút giấy chứng nhận và sau đó đề xuất với QTWG để ra quyết định thu hồi chứng nhận. Để đơn được chứng nhận có trách nhiệm trả lại chứng chỉ và biển đồng cho NTO ngay lập tức.

Scroll to Top
Send this to a friend