7. Điều kiện cho đơn vị được chứng nhận

Đơn vị được chứng nhận phải thực hiện theo các điều kiện sau:

7.1. Tiến hành và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận;
7.2. Chỉ tham khảo trong kinh doanh và tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận;
7.3. Không sử dụng sai mục đích giấy chứng nhận / biểu tượng chứng nhận / biển đồng làm mất uy tín Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN được chứng nhận;
7.4. Chấm dứt các vấn đề in ấn, các phương tiện quảng cáo, và các quan hệ công chúng, liên quan đến việc chứng nhận khi chứng nhận bị đình chỉ, thu hồi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào;
7,5. Cho phép các cán bộ QTWG và / hoặc NTO quan sát thẩm định của Thẩm định viên tại cơ sở của đơn vị được chứng nhận;
7.6. Nếu có bất kỳ thay đổi nào của đơn vị, được chứng nhận bởi QTWG, trong các nội dung chính như thay đổi tư cách pháp lý, thương mại, tổ chức hoặc chủ sở hữu, địa chỉ và địa chỉ liên hệ và thay đổi quan trọng trong tổ chức, đơn vị được chứng nhận phải thông báo ngay cho NTO để xem xét liệu thay đổi của nó có ảnh hưởng đến việc chứng nhận hay không. Trong trường hợp có tác động đối với chứng nhận, NTO sẽ đề xuất với QTWG;
7.7. Hợp tác với cơ quan Thẩm định trong mọi cuộc thẩm định;
7.8. Nếu muốn hủy bỏ chứng nhận, đơn vị được chứng nhận phải thông báo cho NTO bằng văn bản trong vòng 90 ngày;
7,9. Nếu muốn tiếp tục chứng nhận, đơn vị được chứng nhận phải nộp đơn đề nghị cấp lại trước NTO, không ít hơn 90 ngày trước khi giấy chứng nhận hết hạn; và
7,10. Phải chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ khiếu nại cùng với kết quả xử lý mọi khiếu nại và nộp hồ sơ khiếu nại cùng kết quả giải quyết khiếu nại cho cơ quan Thẩm định và / hoặc NTO và / hoặc QTWG khi được yêu cầu.

Scroll to Top
Send this to a friend