5.2. Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của các tour du lịch và các hoạt động

 • Các hoạt động/Tour vận hành trong khuôn khổ mục tiêu, các hướng dẫn, quy định và quy tắc ứng xử của các tổ chức CBT.
 • Đảm bảo khách tham gia các hoạt động/Tour, vào mọi thời điểm, đều có thể quan sát, thấy được những hướng dẫn của CBT về tương tác với văn hóa, môi trường tự nhiên và cư dân trong cộng đồng.
 • Các hoạt động/Tour thể hiện rõ các nội dung:
  • Hành trình và giá cả liên quan; và
  • Văn bản về hệ thống đặt trước dịch vụ (booking system).
 • Lưu trữ thông tin về tour và các hoạt động của khách, bao gồm cả thời gian đến và quay lại.
 • Du khách được thông báo về hành trình tour, mức độ khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra, biện pháp phòng ngừa an toàn và các quy định hoặc quy tắc áp dụng đối với hành vi của họ trong hành trình.
 • Vận hành tours trên cơ sở thu hồi được chi phí và mang lại lợi nhuận cho tổ chức CBT.
 • Có hệ thống kiểm soát và và cải tiến chất lượng, bao gồm hệ thống để khách phản hồi về các trải nghiệm của họ đối với tour/hoạt động đã tham gia, và khuyến khích khách tích cực tham gia vào quy trình phản hồi.
 • Các tours/hoạt động đều tôn trọng và góp phần thúc đẩy, gìn giữ/bảo tồn văn hóa địa phương và môi trường tự nhiên, cung cấp thông tin văn hóa hiện tại cùng các thông tin liên quan.
 • Thiết kế các tours/hoạt động thú vị, có tính giáo dục, mọi khách đều có thể tham gia, tổ chức tốt, hợp lý và có chủ đề.
 • Tỷ lệ giữa hướng dẫn (phiên dịch) địa phương với khách không lớn hơn 1: 5-10.
 • Trường hợp cần thiết, các tour/hoạt động phải được xác định rõ ràng và thỏa thuận bằng văn bản với đơn vị gửi khách, điều hành tour inbound.
 • Các tours/hoạt động tích cực tạo điều kiện cho khách du lịch có cơ hội giao lưu văn hóa nâng cao hiểu biết và đóng góp vào các hoạt động địa phương cùng các thành viên chủ nhà của cộng đồng.
 • Tours cung cấp dịch vụ phù hợp và chuyên nghiệp cho những thị trường du lịch đã xác định và sử dụng hình thức chi phí hiệu quả để thu hút các thị trường du lịch được xác định.
Scroll to Top
Send this to a friend