4.2. Tiêu chuẩn để đạt được các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững

  1. Giá cả cho khách minh bạch và công bằng, lợi nhuận đủ bù đắp các khoản đầu tư của cộng đồng.
  2. Lợi nhuận được đầu tư trở lại một cách tích cực cho xã hội, văn hóa, môi trường và kinh tế.
  3. Xác định rõ phân đoạn thị trường mục tiêu và nhu cầu thị trường.
  4. Có sản phẩm và dịch vụ phù hợp và độc đáo tại chỗ để phục vụ nhu cầu thị trường, bảo vệ và làm giàu thêm tài nguyên môi trường và văn hóa, các sản phẩm và dịch vụ.
  5. Có chương trình tiếp thị với thị trường mục tiêu và chi tiêu hiệu quả để thu hút thị trường đã xác định.
Scroll to Top
Send this to a friend