3. Trình độ chuyên môn

Chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm như sau:
3.1 Chuyên gia sẽ là những người có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực yêu cầu và / hoặc có kiến thức trong quá trình dịch vụ spa, có sự thành thạo về tiêu chuẩn spa, kiến thức về khoa học sức khỏe, môi trường và pháp luật liên quan đến cơ sở. Chuyên gia có vị trí nghề nghiệp phù hợp và có trình độ chuyên môn và kỹ năng như sau:
1) Thực hiện theo quy trình của cơ quan kiểm tra;
2) Báo cáo kết quả bằng lời nói và viết;
3) Mối quan hệ với các thành viên trong đội;
4) Mối quan hệ với người thẩm định; và
5) Hành vi cá nhân.
Chuyên gia sẽ có các hành vi cá nhân như được quy định tại mục 1.6 a) – p). Các chuyên gia sẽ được lựa chọn bằng cách xem xét từ giáo dục, kinh nghiệm và đào tạo.
3.2 Chuyên gia phải không có sự tham gia trực tiếp và gián tiếp với các thẩm định viên trong 2 năm trước đó và sẽ không tham khảo ý kiến của đơn vị nộp đơn trong vòng 2 năm trước đó.
3.3 Cơ quan Thẩm định sẽ chọn chuyên gia trong lĩnh vực yêu cầu bằng cách xem xét từ nhân viên trong cơ quan Thẩm định hoặc Sở du lịch, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức thích hợp khác và liên hệ với họ để hợp tác thẩm định và yêu cầu họ gửi hồ sơ , các tài liệu cho thấy kiến thức, năng lực và kinh nghiệm làm việc, đào tạo và danh sách các cơ sở đã được làm việc / đã được làm việc và các cơ sở liên quan để thiết lập sổ đăng ký chuyên gia và tóm tắt các lĩnh vực mà các chuyên gia có thẩm quyền.
3.4 Cơ quan Thẩm định phải thông báo cho các chuyên gia trong sổ đăng ký của các chuyên gia ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích mỗi khi họ tham gia thẩm định và sau đó giữ các thỏa thuận trong hồ sơ của từng chuyên gia.

Scroll to Top
Send this to a friend