Phạm vi Quy trình tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN cho Thẩm định và chứng nhận

Quy trình này quy định các định nghĩa, điều kiện của đơn vị nộp đơn, đánh giá và chứng nhận, điều kiện giám sát đối với đối tượng được chứng nhận và đánh giá chứng nhận lại, đình chỉ và thu hồi chứng nhận, kháng nghị, khiếu nại và hủy bỏ chứng nhận, bảo mật và những quy trình khác liên quan đến chứng nhận trong Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN, cái mà chỉ bao gồm đánh giá cho một nơi.

Scroll to Top
Send this to a friend