3. Tiêu chuẩn Đóng góp cho bảo tồn và cải thiện môi trường

3.1. Tiêu chuẩn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  1. Tài nguyên thiên nhiên và các khu vực nhạy cảm với môi trường, có ý nghĩa với cộng đồng được xác định, lên kế hoạch, ghi chép và phê chuẩn bởi cộng đồng có liên quan.
  2. Có quỹ hỗ trợ các chương trình và các hoạt động bảo tồn dựa vào cộng đồng.
  3. Có các chương trình phổ biến các giá trị của tài nguyên thiên nhiên đối với sự tồn tại của cộng đồng địa phương.
  4. Có quy tắc và quy định của địa phương liên quan đến việc bảo vệ và giới thiệu về thiên nhiên.
Scroll to Top
Send this to a friend