3.2.   Tiêu chuẩn để thúc đẩy các thực hành bền vững về môi trường trong cộng đồng

  1. Có quỹ hỗ trợ hành động cải thiện môi trường cộng đồng.
  2. Có hệ thống quản lý chất thải rắn phù hợp tại địa phương nhằm áp dụng các nguyên tắc tránh, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải hợp vệ sinh (ví dụ, làm phân compost).
  3. Sử dụng công nghệ quản lý nước thải tại địa phương phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người và tác động đến môi trường.
  4. Việc thực hiện phải đảm bảo chấp hành tất cả các quy tắc, quy định và pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường.
  5. Không khuyến khích phát sinh chất thải rắn (ví dụ, khuyến khích rót lại nước đã được xử lý vào các chai nước).
  6. Có sẵn các chương trình thông tin và giáo dục môi trường cho chủ nhà, du khách và cộng đồng.
  7. Nguồn năng lượng carbon thấp được sử dụng trong khu vực CBT.
  8. Khái niệm không sử dụng đồ nhựa được khuyến khích tích cực áp dụng trong cộng đồng
Scroll to Top
Send this to a friend