2.4. Tiêu chuẩn về duy trì tính toàn vẹn văn hóa và làm giàu giá trị văn hóa truyền thống

  • Tài sản văn hóa có ý nghĩa đối với cộng đồng địa phương và những truyền thống văn hóa có giá trị được xác định, ghi chép và chuyển đến cộng đồng có liên quan.
  • Có chương trình thực hiện, tăng cường và duy trì truyền thống văn hóa địa phương đối với việc bảo vệ toàn vẹn bản sắc và giá trị văn hóa.
  • Tuân thủ và đảm bảo thực hiện tất cả các quy tắc, quy định và pháp luật có liên quan để bảo vệ văn hóa và di sản.
  • Quản lý CBT hỗ trợ duy trì sinh kế và sáng kiến tạo sinh kế thay thế truyền thống.
  • Có quy tắc hành vi dành cho khách đến để thông báo với khách về hành vi ứng xử phù hợp trong cộng đồng.
  • Có quy trình ban hành quyết định của cộng đồng để xác định những tài sản và truyền thống văn hóa nào sẽ được chia sẻ với du khách.
Scroll to Top
Send this to a friend