2.3. Tiêu chuẩn Có liên kết với các hoạt động kinh tế khu vực

  • Các thành viên của cộng đồng địa phương chiếm đa số trong các tổ chức CBT.
  • Nguồn cung ứng các sản phẩm và dịch vụ địa phương/trong vùng chiếm đa số trong các tổ chức CBT.
  • Sản phẩm của cộng đồng địa phương được sử dụng khi đề xuất danh mục nhập hàng (ví dụ, hàng sản xuất trong nước, quà lưu niệm sản xuất hàng loạt).
  • Hợp tác mạnh mẽ với các CBT khác và các tổ chức tư nhân, chính quyền sở tại để đẩy mạnh hoạt động du lịch trong khu vực.
Scroll to Top
Send this to a friend